Aftalegrundlag

Alle aftaler indgået med Marketing Zonen (MZ), hvad enten aftalen er indgået per telefon, mundtligt, per e-mail eller post/fax, er underlagt nærværende betingelser og vilkår.

En ordrebekræftelse sammen med nærværende betingelser og vilkår samt de til enhver tid gældende priser og produktinformation fra MZ (tilgængelige på www.marketingzonen.dk/forretningsbetingelser) integrerer alle tidligere diskussioner og aftaler mellem Kunden og MZ vedrørende de(n) pågældende service(s)/produkt(er) og har forrang over tidligere diskussioner og aftaler.

Opsigelse af aftaler med MZ eller indsigelser mod aftaler med MZ kan udelukkende ske ved at Kunden sender en e-mail til jura@marketingzonen.dk med oplysninger om: Kundenavn og CVR-nummer, hvilken aftale det omhandler, per hvilken dato aftalen evt. ønskes opsagt.

Aftaler indgået kan ikke annulleres, fortrydes eller på anden måde opsiges i 12 måneder fra indgåelse af aftalen.

Enhver tvist i forbindelse med aftaler med MZ er underlagt dansk ret og skal afgøres ved en domstol.

 

Betalingsvilkår

Abonnementers faktureringsintervaller er kvartalvis (1. juli, 1. oktober, 1. januar og 1. april), første betaling skal ske 14 dage før abonnementets opstart og herefter 14 dage før hver betalingsperiode. Betalingsfristen er 14 dage netto.

Alle opgaver med engangsbetaling faktureres straks ved aftaleindgåelse og skal betales før MZ påbegynder arbejdet.

Ved forsinket betaling vil der blive beregnet rente med den til enhver tid gældende rente efter rentelovens § 5. Renten påløber pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen, indtil betaling sker. Uanset hvilken service Kunden er i restance med, forbeholder MZ sig ret til at lukke ned for samtlige sine services til Kunden, indtil tilgodehavendet er betalt. Kundens abonnementer løber fortsat og skal fortsat betales, selvom MZ grundet forsinket betaling har lukket ned for services til Kunden.

I tilfælde af manglende betaling vil tilgodehavendet blive overdraget til inkasso, hvorved Kunden påføres yderligere omkostninger.

MZ’s priser er altid opgjort ekskl. alle skatter, afgifter, moms, told, mm. og Kunden er ansvarlig for at betale sådanne eventuelle skatter, afgifter, moms, told, mm.

Eventuelle gebyrer og udgifter til 3. part i forbindelse med on-line betaling på Kundens e-shop, herunder gebyrer og udgifter til betalingsgateways, indløsere og kortudstedere, afholdes af Kunden.

MZ sender fakturaer til Kunden per e-mail. Såfremt Kunden ønsker at modtage fakturaer via andre formater (herunder EAN) pålægges kunden et fakturagebyr på kr. 49,- per faktura.

 

Design & Tekster

Med mindre andet aftales inkluderer MZ’s ydelse ikke udarbejdelse af tekster og andet indhold, ejheller udarbejdelse af logo, foto-optagelser, eller grafik og illustrationer som skal laves fra bunden. Kunden er ansvarlig for at levere alt indhold, tekster og eksisterende grafisk materiale, som skal anvendes i løsninger. Kunden skal levere alt materiale i et format, som kan anvendes direkte af MZ til produktion af web-indhold.

 

Levering af Materiale & Godkendelser

Såfremt Kunden ikke indenfor 14 dage fra indgåelse af en aftale har leveret alt materiale, som skal bruges til produktion og levering af løsningen, er MZ berettiget til at producere Kundens løsning på baggrund af MZ’s standardskabeloner. Såfremt Kunden har bestilt flere løsninger, skal alt materiale til samtlige løsninger (herunder samtlige sociale medie løsninger, SEO løsninger, web-site løsninger og e-shop løsninger) leveres samtidig, ligesom at rettelser og korrektur til samtlige løsninger skal leveres/ske samtidig.

På baggrund af MZ’s oplæg til design, indhold og funktionalitet kan Kunden komme med rettelser tre gange inden automatisk godkendelse. Kunden er kun berettiget til at komme med rettelser til tekstindhold én (1) gang. Herefter er Kunden selv ansvarlig for at foretage eventuelle tekstrettelser via MZ’s CMS-system.

Såfremt Kunden indenfor 14 dage efter at MZ har fremsendt udkast til design, indhold og funktionalitet til en løsning, ikke har leveret kommentarer til eller godkendelse af det fremsendte, betragtes det fremsendte som godkendt.

Såfremt Kunden, indenfor 14 dage efter at MZ har fremsendt første udkast til design, indhold og funktionalitet, ikke har reageret på det fremsendte, betragtes det af MZ senest fremsendte som godkendt, hvorefter Kunden ikke er berettiget til at komme med rettelser og indvendinger ift. design, indhold og funktionalitet.

Såfremt Kunden, indenfor 14 dage efter at MZ har produceret Kundens løsning, ikke har reageret på løsningen, betragtes løsningen som godkendt og ordren betragtes som endeligt leveret, hvorefter Kunden ikke er berettiget til at komme med rettelser og indvendinger ift. løsningen.

Med mindre andet aftales skriftligt kan MZ kræve at samtlige bestilte løsninger og alle elementer af løsningerne produceres og leveres samtidig under ovenstående betingelser. Såfremt Kunden ikke leverer materiale, specifikationer og godkendelse til alle elementer af samtlige bestilte løsninger er MZ berettiget til kun at producere og levere de løsninger og de løsningselementer som Kunden har leveret fuldkomment materiale, specifikationer og godkendelser til, uden at Kunden kan kræve tilbagebetaling eller nedslag i prisen for ikke-producerede løsninger/løsningselementer. Kunden er ikke efterfølgende berettiget til at komme med yderligere materiale og specifikationer.

Eventuelt ikke-producerede og/eller “ubrugte” løsninger, funktionaliteter og moduler, herunder ubrugte websider og fx Facebook faner, kan hvis muligt ibrugtages af Kunden selv via selvbetjening vha. MZ’s CMS-system.

En løsning betragtes som færdigleveret fra MZ’s side når resterende arbejde, nødvendigt for ibrugtagning af løsningen, afhænger af Kunden og/eller 3.part.

Forsinkelse eller manglende godkendelse af Kunden hos 3 part, er alene Kundens ansvar og kan ikke danne grundlag for kompensation, refusion eller annullering af ordrer.

Fuld tilfredshed eller pengene tilbage skal forstås på følgende måde: Hvis MZ ikke lever op til det, i kontrakten aftalte forhold, har kunden ret til at få refunderet det fulde beløb inden for den periode MZ ikke kunne leve op til de i kontrakten aftalte forhold.

 

Abonnement

Abonnementer starter op når løsningen er produceret og giver brugsret til de services, som er specificeret i ordrebekræftelsen og eller abonnementsaftale og tilhørende produktbeskrivelser på MZ’s website (www.marketingzonen.dk).

Abonnementer skal opsiges med minimum 30 dages varsel til udløb af en bindingsperiode og kan fra Kundens side tidligst opsiges til udløb af en bindingsperiode. Kunden har ingen tilgodehavender eller krav på levering af ydelser fra MZ efter abonnementets ophør.

Hvis ikke abonnementet opsiges korrekt og rettidigt, fornyes abonnementet automatisk med samme bindingsperiode som det eksisterende abonnement. Alle abonnementer tegnes som udgangspunkt for 12 mdr. med mindre andet er aftalt skriftligt.

Abonnementspriser og vilkår for aftaler om både nye abonnementer såvel som for fornyelse/gentegning af abonnementer, følger MZ’s til enhver tid gældende forretningsbetingelser samt pris- og produktspecifikationer, som kan findes på MZ’s hjemmeside (www.marketingzonen.dk).

 

Teknisk Support

MZ yder teknisk support via telefon og e-mail på danske hverdage i tidsrummet 07.00-20.00. Teknisk support omfatter besvarelse af tekniske spørgsmål i relation til Kundens brug af den leverede løsning, men omfatter ikke udførelse af arbejde for Kunden, ejheller undervisning.

 

Data & trafik mængder

Kunden må ikke anvende MZ’s løsninger til store fil-arkiver eller arkiver med store filer. MZ kan uden varsel lægge begrænsninger på data- og trafikmængder, fjerne store datamængder, samt opsige Kunden ved misbrug eller store data- eller trafik mængder.

 

Ændring af Priser & Produkter

MZ forbeholder sig ret til at ændre sine priser, services, produkter og forretningsvilkår med 30 dages varsel. Dog kan ændring af priser, produkter og vilkår på et eksisterende abonnement ikke påvirke Kunden negativt indenfor bindingsperioden på abonnementet. Til enhver tid gældende priser, produktbeskrivelser og forretningsvilkår er tilgængelige på MZ’s hjemmeside (www.marketingzonen.dk).

 

Rettigheder til materiale

Al grafik og tekster, som MZ producerer eller leverer, leveres med brugsret til brug i den af MZ leverede løsning og må ikke anvendes til andre formål. Såfremt et abonnement ophører inden 11 mdr. fra abonnementets opstart har Kunden efter abonnement ophør ikke længere brugsret til materiale, grafik og tekster leveret eller produceret af MZ. Materiale produceret og uploadet af Kunden tilhører til enhver tid Kunden.

 

Ansvar

Kunden er ansvarlig for at Kundens løsninger og Kundens anvendelse af det af MZ leverede (herunder alt indhold, layout og funktionalitet) til enhver tid er lovlig, og følger de til enhver tid gældende regler ift. dansk markedsføringslov, Facebook’s regler, mm..

Kunden er ansvarlig for at have retten til anvendte domænenavne og varemærker.

Kunden er forpligtet til at betale MZ til enhver tid gældende timepriser for andre serviceydelser eller produkter som afhjælpning af fejl, som Kunden er ansvarlig for.

MZ forbeholder sig ret til uden varsel at fjerne hele eller dele af kundens indhold og løsning(er) og at lukke for annoncekampagner, såfremt disse af MZ vurderes at være uetiske, krænkende, i strid med gældende lovgivning, i strid med de sociale mediers retningslinjer, i strid med markedsføringsskik i relevante lande, eller på anden måde overtræder tredjeparts rettigheder. Abonnementsbetalinger for løsninger der tages ned, eller ubrugte annoncebudgetter på annoncekampagner, som afbrydes grundet overtrædelse af betingelser, retningslinjer eller lovgivning, refunderes ikke.

Kunden skal holde MZ skadesløs i forhold til ethvert krav, der måtte blive rejst fra tredjemand (herunder fx Facebook), som følge af kundens brug af en MZ løsning/produkt (herunder materiale publiceret via løsningen). MZ kan ikke gøres ansvarlig for fejl eller mangler som skyldes fejl, ændringer eller mangler fra 3.part (herunder fx Facebook).

 

Rettigheder til teknologi og IP

MZ (eller bagvedliggende licensholdere) ejer samtlige rettigheder til al teknologi og IP, som ligger bag de services, som Kunden køber brugsret til. Kunden erhverver ingen rettigheder til den kode, teknologi og IP, som MZ’s services til enhver tid er baseret på.

 

Markedsføring

MZ forbeholder sig ret til at bruge kunden som reference i MZ’s markedsføring, herunder at anvende et af kundens godkendte logos samt at indsætte Marketing Zonens signatur nederst på Kundens løsninger.

 

Driftsforstyrrelser

Kunden accepterer at der kan forekomme driftsforstyrrelser, f.eks. i forbindelse med vedligehold og opdateringer. MZ tilstræber at varsle driftsforstyrrelser når muligt.